Grammatiske bemærkninger til Rostras Vulgata Synopse

1
Ordet domus f (hus, hjem) findes i mange former. Hvis man tager de vigtigste og hyppigste, får man følgende opstilling, som er en blanding af 2. og 4. bøjning:

Nomdomus
Akkdomumdomum hjem, hjemad
Gendomusdomi hjemme
Datdomui
Abl

domo

domo hjemmefra

Nomdomus
Akkdomosdomos hjem, hjemad (om flere)
Gendomuumdomorum
Datdomibus
Abldomibus

2
Græskpåvirkede bøjninger:
NomsatanasMosesIesus
VoksatanaMoseIesu
AkksatananMosenIesum
GensatanaeMosisIesu
DatsatanaeMosiIesu
AblsatanaMoseIesu
Satanas findes også i en ubøjelig form: satan.
Ord, der bøjes som satanas, har regelmæssig pluralis efter 1. bøjning.
Moses eller Moyses findes også i mange andre former, f.eks. genitiv Mosi / Moysi.
Isaias = Esaias m1 bøjes som satanas.
Israel og Iericho er ubøjelige og hedder altså i alle kasus det samme.

3
Det kan forekomme, at perfektumsmorfemet -v- bortfalder sammen med den efterfølgende vokal.   Eksempler:
vocarunt=vocaverunt
nosti=novisti
nosse=novisse
audisset=audivisset

4
Bemærk, at forskellige måder (modi) til tider kan have samme form.   Eksempel:
mundarepræsens infinitiv aktivat helbrede
mundarepræsens imperativ passivbliv helbredt!

5
Aio siger er et ufuldstændigt verbum, hvilket i dette tilfælde vil sige, at det kun forekommer i følgende former, hvoraf nogle endog er sjældne:
Præs indik 
aio
ais
ait


aiunt
Præs konj 

aias
aiat


aiant
Imperf indik 
aiebam
aiebas
aiebat
aiebamus
aiebatis
aiebant

Præs particip
aiens (gen aientis)

Præs imperativ
ai

Præs infinitiv
aiere


6
Verbernes konjugation
 
AKTIV
PASSIV
 
Indikativ
Konjunktiv
Indikativ
Konjunktiv
123j4  
*io
iis
iit
iimus
iitis
uiuunt
123j4  
*eaaiaam
*eaaiaas
*eaaiaat
*eaaiaamus
*eaaiaatis
*eaaiaant
123j4  
*ior
eeris
iitur
iimur
iimini
uiuuntur
123j4  
*eaaiaar
*eaaiaaris
*eaaiaatur
*eaaiaamur
*eaaiaamini
*eaaiaantur
* = stammens a bortfalder!
123j4  
eieeBAm
eieeBAs
eieeBAt
eieeBAmus
eieeBAtis
eieeBAnt
123j4  
eeeREm
eeeREs
eeeREt
eeeREmus
eeeREtis
eeeREnt
123j4  
eieeBAr
eieeBAris
eieeBAtur
eieeBAmur
eieeBAmini
eieeBAntur
123j4  
eeeREr
eeeREris
eeeREtur
eeeREmur
eeeREmini
eeeREntur
123j4
BoiAm
BisiEs
BitiEt
BimusiEmus
BitisiEtis
BuntiEnt
 
123j4
BoriAr
BerisiEris
BituriEtur
BimuriEmur
BiminiiEmini
BunturiEntur
 
-i
-isti
-it
-imus
-istis
-erunt
-erim
-eris
-erit
-erimus
-eritis
-erint
-ussum
es
est
-isumus
estis
sunt
-ussim
sis
sit
-isimus
sitis
sint
-eram
-eras
-erat
-eramus
-eratis
-erant
-issem
-isses
-isset
-issemus
-issetis
-issent
-useram
eras
erat
-ieramus
eratis
erant
-usessem
esses
esset
-iessemus
essetis
essent
-ero
-eris
-erit
-erimus
-eritis
-erint
 
-usero
eris
erit
-ierimus
eritis
erunt
 

Opbygning af præsensstammens former: præsensstamme + evt. bindevokal + evt. tidsmærke + personendelse.
Perfektum- og supinumstammens former dannes på samme måde efter alle konjugationerne.

I præsens er der ikke noget tidsmærke, dvs. personendelsen sættes direkte på stammen; dog indskydes der bindevokaler som angivet under henholdsvis 1., 2., 3. og 4. konjugation (j = 3. konj. j-stammer, dvs. capio-gruppen).
I imperfektum føjes til præsensstammen efter en eventuel bindevokal (3. og 4. konj.) imperfektumsmærket ba i indikativ og re i konjunktiv. Hertil føjes personendelsen, hvori det samtidig angives, om det er aktiv eller passiv.
Futurumsmærket er b i 1. og 2. konj.; mellem dette tidsmærke og personendelsen indskydes en bindevokal.
Futurumsmærket er e i 3. og 4. konj. undtagen i 1. person. Der er her ingen bindevokaler mellem tidsmærket og personendelsen, men capio-gruppen har bindevokal mellem stamme og tidsmærke.

I stedet for blot at lære paradigmerne helt udenad må man bide mærke i den ting, der går igen, dvs. tidsmærker og personendelser. E.eks. personendelser: aktiv: O S T MUS TIS eN-Tår (ost + mus, tis en tår), passiv: R RIS TUR MUR MINI NTUR (Rolf manglede noget RIS, gik TUR på en MUR, købte en MINI og kørte éN TUR).