Vedtægter for
Latinlærerforeningen

§ 1
Foreningens navn er »Latinlærerforeningen«.

§ 2
Foreningens formål er at varetage de særlige interesser for de lærere, som underviser i latin, samt virke for fagets placering i folkeskolen og den private skole.

§ 3
Som medlem kan optages lærere, som underviser i latin i folkeskolen, den private skole, på begynderniveau og personer, som har særlig interesse for faget latin.
Ud over almindelige medlemmer er der pensionister.
Udmeldelse kan kun finde sted skriftligt til bestyrelsen med 3 mdrs. varsel til en 1. januar.
Bestyrelsen kan slette et medlem på grund af kontingentrestance.

§ 4   stk. 1
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med årskurset med følgende dagsorden:

  1. Formandsberetning
  2. Indkomne forslag
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Kontingentfastsættelse på grundlag af fremlagt budget for det kommende år
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Valg af revisorer og suppleanter
  7. Eventuelt
Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder anledning dertil, og skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen fremsætter begæring herom, ledsaget af motiveret dagsorden.
Stk. 3
Ordinær såvel som ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse, bilagt det reviderede regnskab, til alle medlemmer.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til bestyrelsen inden 1. januar.
Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, idet der dog til vedtagelse af lovændringer kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
Falder et forslag, kan det tidligst genfremsættes på næste ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen vælger før forhandlingernes begyndelse en dirigent, der leder disse.
Formandens beretning samt referat af generalforsamlingen udsendes til medlemmerne.
Stk. 4
Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen; bestyrelsen kan dispensere fra dette, idet dog kun medlemmer har stemmeret.
Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse skal bestå af 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer samt et menigt medlem.
Stk. 5
Ved samlet genvalg eller nyvalg afgår 2 medlemmer efter 1 år ved lodtrækning, dog skal formandens valgperiode være mindst 2 år. I øvrigt gælder valg til bestyrelsen for 2 år; genvalg kan finde sted.
Der tilkommer bestyrelsen rejsegodtgørelse efter statens regler.

§ 5
Foreningens regnskab løber fra 1/1 – 31/12. Regnskabet skal overgives til revision senest 1 måned før generalforsamlingen.
De af den ordinære generalforsamling valgte 2 revisorer og 2 suppleanter vælges for 1 år.
Ved udgangen af hvert kvartal fremsender kassereren uddrag af regnskabet til formanden. Med rapporten for januar kvartal følger en medlemsfortegnelse pr. 1. januar. Med de øvrige rapporter følger kun evt. ændringer i medlemsfortegnelsen.
Foreningen tegnes af formanden / næstformanden og kassereren samt yderligere 1 bestyrelsesmedlem.

§ 6
Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot 3 medlemmer er til stede.

§ 7
Forslag om foreningens opløsning og dertil knyttede beslutninger skal behandles og vedtages med mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger;   der må ikke indvarsles til den anden generalforsamling, før den første har været afholdt.

 


Således vedtaget på generalforsamlingen den 19/1-1996 og ændret 20/4-2002.

[sign.] Lea Holm Pedersen, formand