Rostras Forlag

Næstvedvej 81
DK-4180 Sorø
Tel. 53 64 84 22


Indhold:

 • Forlagets historie
 • Latin
 • Skønlitteratur
 • Dansk og tysk sprog
 • Naturvidenskab
 • Andre fagområder • Rostras Forlags historie

  Societas Latina
  Bestyrelsen i efteråret 1973
  Rostras Forlag blev grundlagt i 1973 af Hans Christophersen og Richard Roos.
  Det var oprindelig kun et tidsskriftsforlag, der udgav foreningsbladet Societas Latina, der i 1974 skiftede navn til Rostra, opkaldt efter talerstolen på Forum Romanum, da bladet skulle være et talerør til landets latinlærere.
  Da vi nogle år senere begyndte at udgive hæfter til brug i latinundervisningen, var det nærliggende for os at kalde forlaget Rostras Forlag, og dette navn bibeholdt vi, også efter vi i 1979 udvidede vore forlagsaktiviteter til at omfatte andre fagområder.
  Forlagets sidste trykte udgivelse var Dirk Beckmanns bog Brandbilens historie i Storkøbenhavn i 1991. Herefter ophørte den filantropiske udgivervirksomhed. Der var for meget arbejde og ingen penge i det! Men det var sjovt, mens det stod på. Og flere af vore bøger findes på en del biblioteker.
  Hermed vil vi give en oversigt over, hvad vi udgav i bogform.

  Hans Christophersen & Richard Roos  Latin


  Cantiones Latinae

  Latinske sange samlet af lektor Ejnar Hartby
  1978
  75 sider
  I de moderne sprog, engelsk, tysk og fransk, har man allerede længe benyttet sangbøger i undervisningen til almindelig glæde for både lærere og elever. At eleverne også gerne vil synge i latintimerne, bekræftes nu ved opfordringen til mig om igen at udsende nærværende hæfte med latinske sange, som udkom i første udgave i 1965 på Gjellerups forlag.
  Foruden på det sproglige gymnasium vil hæftet kunne bruges allerede ved folkeskolens begynderundervisning i latin. Til glæde for klassisksproglige elever er et par græske sange vedføjet.
  Hæftets meget brogede indhold skulle kunne give lidt fornemmelse af den latinske sangs store spændvidde. Som en hjælp til at finde rundt blandt de så forskelligartede emner indledes med en kort emneoversigt. De forskellige emner er langt fra ligeligt repræsenteret. Ofte har det været afgørende for, om en sang kom med, om jeg mente, den var sangbar nok. Berømte værker som f.eks. Te Deum og Dies Irae er således udeladt, fordi jeg har skønnet dem for svære at synge. December er erfaringsmæssigt en måned, hvor der er særlig stemning for at synge i skolerne, og julesangene er derfor så rigt repræsenteret.
  Nogle kolleger har i 1. udgaven savnet oplysninger om de til dels ret ukendte forfattere og komponister, og jeg har derfor nu vedføjet en – meget kortfattet – liste over disse.
  Samlingen indeholder 64 latinske og 4 græske sange. Gloselisterne ved sangene indeholder oversættelser til både dansk og tysk.

  Pompeji 1-2

  1: Husbyggeri — Erhvervsliv — Vandforsyning
  2: Fester og fornøjelser — Religion
  1978
  48 + 40 sider
  Disse to hæfter omfatter kulturelt stof til begynderundervisningen i latin og er resultatet af en studietur for folkeskolelærere til Pompeji og Herculaneum i tiden 10.–17. oktober 1977.
  De blev til ud fra en erkendelse af, at der savnedes materialer til den kulturhistoriske del af undervisningen, både til lærernes forberedelse og til brug i klassen. Derfor fandt lederne af studieturen, at rejsen, ud over at give deltagerne øget faglig viden, burde udnyttes til fremstilling af et undervisningsmateriale, der specielt sigtede mod folkeskolens latinundervisning, men det har også i stor udstrækning fundet anvendelse inden for historieundervisningen. Materialet er tilrettelagt således, at det i videst mulige omfang forbinder tekst og billede, ligesom der ved selve materialets udformning er lagt vægt på, at eleverne må finde stoffet engagerende.
  Ved valg af emner har det været væsentligt at dække de vigtigste sider af antikke romerske forhold. Emnerne er ved gruppearbejde blevet struktureret under selve rejsen, hvorefter de enkelte grupper gennem en tidskrævende efterbehandling senere har færdigredigeret hvert afsnit.
  Teksterne kan anvendes i tilknytning til de gængse begyndersystemer. De kan enten inddrages i undervisningen jævnsides med den almindelige tekstlæsning eller indlægges som gruppearbejde, når enkelte punkter indholdsmæssigt trænger til yderligere belysning.

  Registre og tillæg til
  Kr. Mikkelsen: Latinsk Læsebog

  Af Hans Christophersen
  1974
  28 sider
  Dette hæfte er blevet til, fordi Mikkelsens veltjente latinbog mangler de nødvendige indholdsfortegnelser og registre til at finde rundt i grammatikken, hvis bogen skal bruges som opslagsbog.
  Register I er en almindelig indholdsfortegnelse til bogen.
  Register II er en systematisk oversigt over syntaktiske regler. De syntaktiske regler forekommer i velordnet rækkefølge i Mikkelsens latinbog, men der mangler enhver angivelse af, hvor overgangen er mellem de enkelte grammatiske fænomener. Eksempelvis kunne §§ 51–55 velvalgt have båret hovedoverskriften »infinite verbalformer«, men den er der ikke. Derfor må man gribe til register II.
  Register III er et alfabetisk ord– og sagsregister til grammatikken. Udover at alle fagtermini og ord, der bruges i grammatikken, er optaget, er også medtaget opslagsord, som den lærer, der har brugt andre systemer, måtte slå op under, og samme paragraf findes i vid udstrækning under mange forskellige opslagsord for at forøge registerets anvendelighed.
  Register IV angiver, i hvilke tekststykker de enkelte grammatiske fænomener første gang optræder.
  Til sidst er der en litteraturliste og nogle nyttige adresser.

  Rostras Versionssamling

  Ved Sv. Aa. Outzen og Hans Christophersen
  1978
  38 sider
  Denne versionssamling indeholder 53 versioner til øvelsesbrug for lærerstuderende med latin som liniefag, men samlingen kan formodentlig også finde anvendelse i andre uddannelsessammenhænge. Samtlige versioner er udvalgt af Opgavekommissionen for Lærereksamen, således at nr. 1–30 og 48–53 er forslag er til lærereksamensversioner, der ikke er givet, idet hvert medlem af opgavekommissionen til hvert opgavemøde medbringer flere forslag, hvoraf kun ét skal udvælges, og versionerne nr. 1–30 og 48–53 er et udvalg af disse til lærereksamen ikke valgte. Nr. 32–47 er de versioner, der frem til august 1977 er givet ved lærereksamen.
  Hæftet er redigeret af Hans Christophersen i samarbejde med studielektor Svend Aage Outzen fra Opgavekommissionen.
  53 versioner.

  Rostras Vulgata Synopse

  Tekster fra det nye testamente
  udvalgt og kommenteret af H. Christophersen
  1978
  18 sider
  Vulgata eller versio vulgata har en lang tradition bag sig som den katolske kirkes bibeludgave på latin, og som sådan kan den nok fortjene en del opmærksomhed, selv om det drejer sig om en oversættelse dels fra græsk, som er det sprog, det nye testamente er skrevet på, og dels fra hebræisk, som er det sprog, det meste af det gamle testamente er skrevet på. Til gengæld var latin endnu et levende sprog på det tidspunkt, da den nuværende vulgata-version fremkom for omtrent 1600 år siden.
  I dette korte udvalg fra nye testamente (lidt over 11 normalsider) er de tre første evangelisters versioner af samme beretninger stillet synoptisk ved siden af hinanden. Jeg anser dette for at være en stor fordel, for når eleverne har læst den første af de tre parallelle tekster, har de et godt grundlag for forståelse af de næste to (og måske kender de indholdet i forvejen), og en hel del gloser er gengangere i alle tre versioner. De gloser, man ikke måtte finde i noterne til det stykke, hvortil de hører, vil altid være at finde i det alfabetiske glossar bag i hæftet. Engangsgloser findes i det stykke, hvortil de hører, og de almindeligste gloser står i det alfabetiske glossar, men alle gloser er forklaret i hæftet, så anskaffelsen af en ordbog er overflødig i denne forbindelse.
  Der er i hæftet medtaget nogle bøjningsparadigmer over græskinfluerede former, der afviger fra de klassiske, men disse betragtes som håndbogsstof og ikke lærestof.
  For eleverne er det en fordel, at teksten er så talesprogsnær, hvilket gør den lettere tilgængelig end mange andre originaltekster. Den er derfor velegnet til begynderundervisning i latin.

  Følgende tekster er medtaget:
  En spedalsk helbredes (Matt. 8, 1-4; Marc. 1, 40-45; Luc. 5, 12-16).
  Lignelsen om sædemanden (Matt. 13, 1-23; Marc. 4, 1-20; Luc. 8, 4-15).
  50000 mand bespises (Matt. 14, 12-21; Marc. 6, 30-44; Luc. 9, 10-17).
  Det evige liv (Matt. 19, 13-30; Marc. 10, 13-31; Luc. 18, 15-30).
  Blindehelbredelsen ved Jeriko (Matt. 20, 29-34; Marc. 10, 46-52; Luc. 18, 35-43).


  P. Gjøng: Latinsk Forskole

  1984
  16 sider
  Denne forskole er udarbejdet af lektor P. Gjøng, Åbenrå, som et alternativ til Kr. Mikkelsens forskole ved bl.a. at tage grammatikken »på tværs«, men ellers svarer den i sin opbygning til den fra Mikkelsen velkendte med små lektioner med løsrevne sætninger, der systematisk gennemgår grammatikken.
  Hæftet har ikke været i handelen, men er som et kuriosum udsendt som gave til tidsskriftet Rostras abonnenter, medlemmer af Latinlærerforeningen og forlagsforbindelser.
  40 lektioner med gloser. ISBN 87-88087-13-1.

  Rostra

  Tidsskrift for latinundervisning

  Dette tidsskrift startede som foreningsorgan i 1973 under navnet Societas Latina, men skiftede allerede i 1974 navn til Rostra efter talerstolen på Forum Romanum. I de første år blev tidsskriftet redigeret af Hans Christophersen. Fra og med nr. 13 — juni 1985 blev redaktionen overtaget af lektor Kristian Olsen, Herlufsholm Kostskole, Næstved.
  Rostra henvendte sig fra starten til latinlærere og lærerstuderende med latin som liniefag, men tilstræbte sidenhen en større målgruppe.  Skønlitteratur


  Morten Sonne:
  Strengeleg

  En samling digte
  63 digte af den unge debutant Morten Sonne fra Hillerød, i alt 81 sider.

  Danske Poesivers 1-2

  1984-1986
  128 + 256 sider
  Gamle vers fra bedste- og oldemors album indsamlet over en årrække af Hans Christophersen og Richard Roos med velvillig bistand fra adskillige poesibogsejere.
  I alt har vi samlet 1315 vers, hvoraf de 1291 er fortløbende nummererede. De første 335 vers udkom i bind 1 i 1984 og omfattede perioden ca. 1880 til i dag. Allerede to år efter var bind 2 klar med næsten 1000 vers fra 1816 til i dag.
  Samlingen er et bredt udsnit af poesibøgers indhold gennem tiderne. Der er ikke lagt nogen litterære kriterier til grund for udvalget. Det har tværtimod været vor hensigt at fremlægge et dokumentarisk materiale, der skal vise, hvad poesibøger rent faktisk har indeholdt gennem tiderne.
  Størsteparten er overleverede vers, der går igen i mange poesibøger fra forrige århundrede frem til nutiden.
  Enkelte vers er lejlighedsdigte forfattet af skriveren selv, og disse er langtfra altid til at skelne fra de øvrige, men nogle synes dog at være let gennemskuelige som værende hjemmelavede, men det helt talentløse er i fåtal.
  Nogle vers er (med eller uden kildeangivelse) forfattercitater, idet skriveren har fundet et i indhold velegnet vers i en sang- eller salmebog, som oftest uden at anføre kildehenvisning. De mest gængse af disse forfattercitater har vi medtaget her og medtaget forfatterens navn såvidt kendt. Nogle forfattercitater af nyere dato er bevidst udeladt af ophavsretsmæssige grunde. Her tænkes specielt på Gruk af Piet Hein, men også eksempelvis på vers af Halfdan Rasmussen, der i nyere tid har været yndede til brug i poesibøger.
  Mange af versene findes i forskellige varianter. Nogle gange har skriveren ikke kunnet læse det, han har skrevet af efter; andre gange har hukommelsen svigtet. Det er ikke i alle tilfælde let at rekonstruere, hvilken version der er den mest originale. Det skulle da lige være, når det drejer sig om et forfattercitat.
  Vers med religiøst islæt havde en ret fremtrædende stilling i tidligere tid, men efter 2. verdenskrig er de så godt som forsvundet ud af poesibøgerne igen. Livsvisdommen har holdt sig. Barnepjanken har taget til (fx.: På vej til Korsør / i en trillebør, / der sidder Lise nok så glad / og gumler på en pølsemad); poesibøgerne er blevet mindre højtidelige og afspejler derved samfundsudviklingen.
  Versene bringes i alfabetisk rækkefølge, bl.a. fordi det ville være forbundet med vanskeligheder at foretage en entydig emnemæssig gruppering af materialet.
  Det er vort håb, at det her fremlagte kulturhistoriske materiale kan tjene til studiebrug; det repræsenterer et stykke folkekultur. Men derudover skulle det være muligt blot at læse samlingen, enten for at mindes vers, man har set for længe siden, eller for at finde et vers til genbrug.
  Samlingerne er illustreret dels med samtidige tegninger, dels med vignetter tilrettelagt af forlagets illustrator Bent Flensbak.
  Bind 1: vers 1–335, 125 sider. ISBN 87-88087-12-3. ISBN 87-88087-18-2.
  Bind 2: vers 335–1291 + 24 unummererede, 255 sider.

  Gid Roser alle Dage
  maa blomstre paa din Vej,
  et Ord jeg har tilbage,
  det er forglem-mig-ej.

  Lektørudtalelse fra Indbindingscentralen til Danske Poesivers bind 2:
  Lærerne Hans Christophersen og Richard Roos præsenterer her yderligere ca. 1000 poesivers, indsamlet efter udgivelsen af Danske poesivers, bd. 1 fra 1984. Nærværende bind er kommet i stand ved, at læsere af første bind har udlånt deres poesibøger til HC og RR. Resultatet heraf er blevet en samling, der i tid spænder fra 1816 til vore dage. Emnemæssigt finder man vers med religiøst tilsnit, over livsvisdommen og lejlighedsdigtningen til mere løssluppent rimeri. Her afspejles måske skiftende tiders opfattelse af poesibøgerne og deres anvendelsesmuligheder? De enkelte vers fremtræder oftest i kort bunden form med enderim. Eftersom versene afspejler et stykke folkekultur, både skriftligt og mundtligt overleveret, er gængse kriterier for litterær kvalitet ikke anvendt ved udgivelsen. En emnemæssig opstilling ville have været ønskværdig, dette har ikke været muligt, hvorfor det næstbedste, alfabetisk opstilling, er valgt, HC og RR har udført et stort og fortjenstfuldt arbejde ved at indsamle og udgive disse poesivers. Et materiale, der til dato har været at betragte som en flygtig del af folkekulturen, er derved fastholdt for såvel den læge som den lærde interesserede.
  Finn Windfeldt Hansen


  Deutsche Poesieverse

  Was schreiben Deutsche ins Poesiealbum?
  1981, 2.udg. 1984
  44 sider
  29 højtyske og 11 plattyske poesivers udgivet af Hans Christophersen.
  Rosen, Tulpen, Nelken,
  alle Blümlein welken.
  Nur das eine nicht,
  es heißt Vergißmeinnicht!


  Fritz Reuter
  Hvordan jeg fik mig en kone

  31 sider
  Oversat fra plattysk efter »Woans ick tau 'ne Fru kamm« (1860).
  Den plattyske forfatter Fritz Reuter blev født i Stavenhagen i Mecklenburg i Østtyskland den 7. november 1810. Hans far var borgmester og dommer i byen. Han ville gerne have været maler, men det satte faderen sig imod, og så blev han student og begyndte at studere jura. Han kom med i en studenterkorporation, hvis politiske aktiviteter førte til, at han sammen med mange andre blev arresteret i Preußen i 1833. Et et år i varetægtsarrest blev han dømt til døden for påstået majestætsfornærmelse og højforræderi, men benådet til 30 års fængsel, blev dog løsladt i 1840 ved en generel amnesti i forbindelse med Friedrich Wilhelm den Fjerdes regeringsovertagelse. Nu ville han være landmand, men planerne strandede, og i 1850 slog han sig ned som privatlærer i Treptow i Forpommern. I 1855 blev han redaktør for et underholdningsblad, og samtidig begyndte han at kunne leve af sit forfatterskab. Han døde i Eisenach 12. juli 1874.
  Reuter skrev næsten udelukkende på plattysk i mecklenburger-dialekten, dels humoristiske versepos og fortællinger, og dels kritisk-realistiske romaner om sin hjemstavn og samtid. De kendteste romaner er »Ut mine Stromtid« 1862-64 (dansk: Landmandsliv, 1874) og »Ut mine Festungstid« 1862 (dansk: Mit Fangeliv, 1870).
  Fortællingen »Hvordan jeg fik mig en kone« er en gammel ungkarls beretning om sine genvordigheder ved under pres fra en onkel at skulle give afkald på ungkarlestanden.
  ISBN 87-88087-15-8.

  Jens Fræer:
  Den hemmelige sender

  1987
  205 sider
  Erindringer fra krigens tid ved Hans Bonnesen og Ole Schelde. En sandfærdig beretning fra besættelsestiden om „Radioen, der forsvandt i Madum Sø” og om, hvordan de samme to drenge 40 år senere opklarer mysteriet.

  Aalborg Stiftstidende skrev bl.a. »Ny bog, spændende som en kriminalroman, kommer med den fulde opklaring af mysteriet om agentradioen, der blev væk i Madum sø.«
  »Mange husker endnu postyret, da to københavnske radioamatører i sommeren 1983 satte svømmedykkerne fra Aalborg Svømmeklub i gang med at finde det radioudstyr, som en engelsk bombemaskine kastede over Madum sø en juli-nat i 1943.«

  Arthur Jensen skrev i Jyllands-Posten bl.a.: »Beretningen om eftersøgningen af radiosenderen – undersøgelserne strakte sig over to og et halvt år – er meget spændende, men lige så interessant og bemærkelsesværdig er de to forfatteres beskrivelse af deres bevægede oplevelser som drenge i København under besættelsen. Meget af det kan forekomme at være præget af efterrationalisering, men sammenfattende er det noget af det bedste, som i en beskrivende erindringsform er udsendt om de fem besættelsesår — med respekt for det dokumentariske og med en velskrivende evne til at holde læseren i ånde.«
  ISBN 87-88087-21-2.

  Rold Skov Bladet tirsdag den 10. november 2009:  Indvandrere og afmagt

  Antologi redigeret af Gonzalo Vargas

  Digtsamling for og af danskere og indvandrere. 1989. 83 sider. ISBN 87-88087-22-0  Dansk og tysk sprog


  Sprog i Sydslesvig

  Det danske sprog i Sydslesvig
  Die gesprochene Umgangssprache in Norddeutschland
  Det plattyske sprog
  1979, 1985, 1991
  En causerende gennemgang af, hvordan det danske sprog tales af dansksindede syd for grænsen, og især af hvilke forskelle der i tidens løb har sneget sig ind i forhold til rigsdanske normer, og hvilke misforståelser det nogle gange kan føre til.
  Hæftet er illustreret med vittighedstegninger af Henning Nielsen og Bent Flensbak.
  Den sidste udgave er suppleret med artikler om tysk og plattysk sprog i området.
  Forfatteren, der er født og opvokset på Sjælland, var i fire år lærer ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig.
  62 sider. ISBN 87-88087-17-4.
  Teksterne kan læses på Internet:
  Derudover kan interesserede finde indlæg i Sproghjørnet.

  Michael S. Byram:
  Das Phänomen der Zweisprachigkeit

  Theoretische Betrachtunge unter besonderer Berücksichtigung des deutsch-dänischen Grenzraumes.
  Universitätsaufgabe 1969 von Michael S. Byram, King's College, University of Cambridge.

  Diese Abhandlung von Dr. Byram hat folgende Abschnitte:

  Ein Beiheft von 5 Seiten enthält Übersetzungen ins Deutsche von den fremdsprachigen Zitaten.


  Peter Nydahl: Tysk grammatik

  35 sider
  108 paragraffer
  Denne veltjente grammatiske oversigt er genoptrykt fra lektor Nydahls tyske læsebog for 2. realklasse med tilladelse fra Jul. Gjellerups Forlag og fru Jane Nydahl.
  1981. ISBN 87-88087-03-4.  Naturvidenskab


  Peter Bundgaard
  Kemiens grundbegreber

  1982
  Til folkeskolens afgangsprøve (8.-9. klasse). Velegnet til voksenundervisning.

  Indeholder rigeligt stof, så den enkelte lærer selv kan vælge ud.

  Kapiteloversigt:
  1. Rene stoffer og blandinger. Adskillelse af blandinger.
  2. Atomet.
  3. Grundstoftegn.
  4. Atomets størrelse.
  5. Elektronskyer.
  6. Det periodiske system. Oktetreglen.
  7. En kemisk forbindelse af to grundstoffer.
  8. Formlen for en kemisk forbindelse.
  9. Navngivning og sammensætning af de kemiske forbindelser.
  10. Reaktionsskemaet.
  11. Lufthavet over os. Atmosfærens sammensætning.
  12. Forbrænding. Fremstilling af oxygen.
  13. Fotosyntese og ånding.
  14. Brændsel.
  15. Syrer.
  16. Baser.
       17. pH-skalaen.
  18. Stærke og svage syrer og baser. Fortynding af syrer og baser.
  19. Syre + base -> ???
  20. Hydrogen, syrer, baser, salte.
  21. Metaller og ikke-metaller.
  22. Nogle syrer og baser.
  23. Kemisk analyse.
  24. Molbegrebet.
  25. Elektrolyse I.
  26. Elektrolyse II.
  27. pH-skalaen igen.
  28. Gifte.
  29. Forurening.
  30. Metaller og ikke-metaller.
  31. Korrosion.
  32. Spændingsrækken

  Eksamensoversigt med hovedpunkter til kapitlerne.
  Stikordsregister.
  Det periodiske system.


  Hans Christophersen:
  Stofmængdeberegning

  Emnehæfte til kemi 10. klasse
  Denne lærebog i stofmængdeberegning er oprindelig skrevet som noter til kemiundervisningen i 10. klasse på udvidet kursus. Den indeholder opgaver i støkiometri og koncentrationsangivelser. Udover at udvide og afrunde tidligere lært stof inden for kemien er der lagt vægt på at vise nogle sammenhænge med fysikken. Således kan de første kapitler også læses i forbindelse med atomfysik.
  Der skulle være tilstrækkelig meget stof til, at den enkelte lærer kan udvælge, hvilke kapitler og hvilke af opgaverne den enkelte klasse eller den enkelte elev sammen gennemarbejde, dels ud fra valgt pensum og dels ud fra sværhedsgraden, idet nogle af opgaverne er så svære, at de kun er for de dygtigste.
  Målsætning er, at eleverne skal kunne blande en opløsning med opgivet molaritet (en relevant færdighed, der kan bruges sidenhen), og de skal kunne beregne mængdeforholdene ved en kemisk reaktion.
  I et tillægskapitel defineres pH-værdi ud fra mol-begrebet. Der er en oversigt over andre koncentrationsangivelser samt et leksikonafsnit. Der er 11 forslag til elevforsøg.


  Hans Christophersen:
  Nuklider

  Emnehæfte til atomfysik i 10. klasse
  1982. Opgaver: 38 sider (ISBN 87-88087-04-2). Facitliste til Nuklider: 10 sider (ISBN 87-88087-05-0).
  Opgaver centreret omkring brug og forståelse af nuklidkort.


  Hans Christophersen:
  Kemiteori

  Programmeret
  1982. 68 sider. ISBN 87-88087-06-9. Nu også som internetudgave af Kemiteori


  Louis Nielsen:
  Kvantisering af rum, tid og masse

  Afhandling om universets opståen
  30 sider, ISBN 87-88087-10-7. Teorien med senere udvidelser findes nu på Internet: Holistisk kvantekosmologi med aftagende gravitation.


  Jytte Marott Bossen:
  Guldsmede, slørvinger, græshopper, kakerlakker under mikroskop

  1985. 44 sider. ISBN 87-88087-16-6.


  Ole Svanholm:
  Astronomisk navigation

  Sekstantnavigation

  1986. 84 sider. ISBN 87-88087-19-0. Tabel- og korthæfte 32 sider, ISBN 87-88087-20-4.  Andre fagområder


  Dirk Beckmann
  Brandbilens historie i Storkøbenhavn

  1991
  163 sider
  Interessen for brandvæsenet, dets materiel og historie har været stigende de sidste år, og talrige bøger om udenlandske brandvæsener har allerede set dagens lys. Dirk Beckmann har i denne bog samlet 269 forskellige sort/hvide fotos af de storkøbenhavnske kommunale brandvæseners køretøjer fra den motoriserede periode i dette århundrede. Bogen giver ved sit righoldige billedmateriale et godt indblik i disse køretøjers udviklingshistorie. Det behandlede geografiske område er yderst repræsentativt for hele landet, såvel hvad angår historisk udvikling som typer af brandkøretøjer.

  Dragør Brandvæsen
  Frederiksberg Brandvæsen
  Gentofte Brandvæsen
  Københavns Brandvæsen
  Søllerød Brandvæsen
  Tårnby Brandvæsen
  Vestegnens Brandvæsen
  ISBN 87-88087-23-9  Rostras Forlag
  1973-1992

  ved Hans Christophersen & Richard Roos

  Rostras Forlag, Egholmhus, Næstvedvej 81, Vester Broby, 4180 Sorø.
  Tel. 53 64 84 22